Visitation

Procedure

Anbringende kommune henvender sig skriftlig eller pr. telefon til lederen på Opholdsstedet Herbertgaard, og fremlægger materiale, som beskriver barn/ung som skal anbringes og vedkommendes problematikker og handleplan.

Det er anbringende kommunens opgave at sikre, at barnet/den unge er beskrevet grundigt og ærligt. Og derved sikre, at der er skabt et tilstrækkeligt grundlag for at lave en aftale, mellem kommune og Opholdsstedet Herbertgaard, på.

Skulle der i visitationsprocessen endnu være forhold, som virker uklare omkring barnets/den unges problemstilling og behov, er det anbringende kommunes ansvar også at redegøre for sådanne usikkerheder.

Dette giver Opholdsstedet Herbertgaard grundlag for at vurdere, hvilken betydning vi vil tillægge disse usikkerhedsmomenter, når der skal tages stilling til, om Opholdsstedet Herbertgaard kan påtage sig opgaven.

Det er vigtigt at anbringende kommune giver udtryk for, hvad de konkret vil gøre hvis endnu ikke beskrevne problemstillinger skulle blive synlige i forbindelses med anbringelsen.

Dette medvirker til forebyggelses af pludselige brud i anbringelsen, på grund af mere eller mindre forudsigelige ændringer hos barnet/den unge.

Ved kontakt fra sagsbehandler tilbyder vi sagsbehandleren at komme på besøg på Opholdsstedet Herbertgaard. Her har sagsbehandleren mulighed for at se stedet, og mulighed for at vurdere om tilbuddet tilgodeser det kommende barns/unges behov. Ved denne lejlighed vil lederen grundigt gennemgå tilbuddet med sagsbehandleren.

Udredning

Da vi på Opholdsstedet Herbertgaard vægter beboergruppens trivsel højt, er en fyldestgørende visitering grundlaget for, at vores pædagogiske målsætning kan opfyldes.

Som udgangspunkt vil der først ske en drøftelses på baggrund af barnets/den unges fremsendte papirer i visitationsudvalget. (Udvalget består af Herbertgaards leder, og evt. kommende kontaktpædagog).

Alle medarbejder gennemlæser sagsakter, og melder tilbage til visitationsudvalget, om der er reel mulighed for, at vi kan hjælpe barnet/den unge med at realisere sin handleplan eller dele heraf.

I vurderingen kigger vi også på om barnet/den unge passer ind i målgruppen, og den beboergruppe som er på Opholdsstedet Herbertgaard på pågældende tidspunkt. Hvis det viser sig at barnet/den unge ikke vil passe ind i gruppen, undgås det at barnet/den unge unødigt skal forholde sig til Opholdsstedet Herbertgaard.

Kontaktbesøg

Sagsbehandleren kontaktes og der fastsættes dato for første møde. Mødet finder sted på Opholdsstedet Herbertgaard, og her indkaldes barnet/den unge, forældre/værge, sagsbehandler, og visitationsudvalget.

Det har stor betydning for anbringelsens kvalitet, at der allerede fra starten udvikles et samarbejde mellem barnet/den unge, forældrene, sagsbehandler og Opholdsstedet Herbertgaard.

Dette samarbejde skal være præget af tillid og åbenhed, som selvfølgelig afhænger af flere forhold. Bl.a. forældrenes indstilling til deres barns anbringelsen, sagens kompleksitet og forudgående erfaringer om muligheden for et konstruktivt samarbejde mellem de involverede parter.

Ved dette møde får barnet/den unge, forældre/værge mulighed for at se Opholdsstedet Herbertgaard, og møde de andre beboer, og det pædagogiske personale. På mødet er det muligt at tage den endelige besluttet om anbringelsen, men der vil også være mulighed for flere besøg af Opholdsstedet Herbertgaard, inden den endelige beslutning træffes.

Afklaring

Når så den endelige beslutning er truffet, i samråd med barnet/den unge og forældrene/værgen, vil det medvirke til at skabe tillid og åbenhed mellem familien og Opholdsstedet Herbertgaard, hvis Herbertgaard i forståelse med familien, tage på et hjemmebesøg hos familien.

Indslusning

Barnet/den unge kan komme på besøg inden den endelige indflytning. Disse besøg kan have forskellig varighed. Besøget kan strække sig over et par timer, til en hel weekend.

Kontaktpædagogen følger det anbragte barn/unge tæt i indslusningen. Kontaktpædagogen får et overblik over barnets/den unges forhold: Familie, netværk, skolegang, mv.

Der tages kontakt til alle relevante personer, med det formål at gøre barnets/den unge indflytning så nænsomt som muligt, samt at støtte barnet/den unge i etablering af kontakt med Opholdsstedet Herbertgaards øvrige beboer.

Dette gøres ved, at barnet/den unge nænsomt inddrages i Opholdsstedet Herbertgaards daglige aktiviteter.

Indslusningsforløbet tilpasset det enkle barn/ung.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os