Værdier

Individet skal ses som et unikt menneske, der har krav på omsorg, medbestemmelse og anerkendelse. Dette er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed. Hvert barn/ung har ret til kontinuitet og stabilitet i sit liv. Dette er afgørende for et værdigt og trygt liv.
Vi har på Opholdsstedet Herbertgaard 5 overordnede værdier, som vi vægter højt i vores pædagogiske praksis.

 • Respekt
 • Omsorg
 • Åbenhed
 • Handlekraft
 • Medbestemmelse

Respekt

Ved respekt forstår vi, at man accepterer, at vi er forskellige og ligeværdige. Derfor skal vi behandle os selv, hinanden og omverdenen på en etisk forsvarlig måde. Gennem etik og dialektik skaber vi rammerne for, at den enkelte tager ansvar for egne handlinger, for derigennem, at opnå større selvtillid, tolerance og selvværd.

Omsorg

Ved omsorg forstår vi, at vi interesserer os for barnet/den unges trivsel, samt sørger for at handle aktivt, så barnet/den unge får opfyldt sine behov. For at kunne gøre dette iagttager vi den enkelte f.eks. gennem aktiv lytning, observation og samtale. Et tværfagligt samarbejde med skole, arbejde, samarbejdspartere, som PPR, psykologisk bistand, sagsbehandler og forældre, er samtidig med til at klarlægge behovene.

Åbenhed

Ved åbenhed forstår vi:

 • At være oprigtig, tydelig og ærlig og derved skabe tillid.
 • At være åben og bevidste om børnene/de unges forskelligheder og grænser.
 • At barnet/den unge har lov til at ”vælge” den voksne. Muligheden for at gå til en bestemt voksen frem for sin egen kontaktperson.
 • At vi tør begå fejl og give en undskyldning.
 • At sige tydeligt til og fra overfor barnet/den unge.
 • At skabe gensidig tillid til hinanden i forhold til forældre. Vi kontakter forældrene og omvendt omkring dagligdagen, hjemme weekender osv.
 • At forældrene føler sig velkomne på Opholdsstedet Herbertgaard. Vi skaber en god dialog, tillid og derigennem åbenhed, så forældrene ikke er i tvivl om, at vi kommer til dem, hvis der er behov for dialog og vice versa.
 • At forældrene så vidt muligt, bliver inddraget omkring beslutningerne i deres barns liv i det omfang de magter det.

Handlekraft

For at de overnævnte værdier kan fungere i praksis er det vigtigt, at vi besidder evnen til at handle. At personalet på Herbertgaard har den viden og kunnen, samt erfaring til at omsætte teori til praksis. Kvalifikationerne til at opfange den enkeltes behov. Vi er bevidste om, at alle kommer med forskellige ressourcer, viden og erfaringer. Det er et vigtigt redskab i vores pædagogiske arbejde. Vi skal udvikle os, investere noget, ville noget og turde noget med os selv og sammen med børnene/de unge.

Medbestemmelse

Ved medbestemmelse forstår vi, at det er vigtigt for udviklingen af sociale kompetencer, at kunne vise ansvarlighed overfor sig selv og andre. At kunne indgå aktivt i et fællesskab. At være medskabende til nye sociale relationer både til andre børn/unge og til de voksne. Børnene/de unge er medansvarlige i daglige rutiner og praktiske forhold. Der vil hver 14. dag være ungemøde, hvor man er medbestemmende for dagsordenen, samt opfølgning på de beslutninger der bliver taget. Vi ser det som en værdi, at være vejviser, støtte og stille krav til ansvarlighed. Det er vigtigt for den videre personlige udvikling og for at den enkelte kan begå sig socialt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os