Til sagsbehandleren

Opholdsstedet Herbertgaard er visiteret til 8 børn/unge.
Opholdsstedet Herbertgaard er ny opstartede den 1/1 2012, så pt.

Ved behov tilrettelægger vi også akutforløb, til samme takst, som døgnanbringelsen, og dvs. 2283,00.- kr. i døgnet.

Den anbringende kommune

Kommunen udfærdiger en handleplan ved anbringelsen, som opfølges af et besøg.

Efter 3 måneder, udarbejder Opholdsstedet Herbertgaard en udviklingsplan for barnet/den unge, til godkendes af sagsbehandler som er til knyttet barnet/den unge.

Efter følgende indkaldes til møde på Opholdsstedet Herbertgaard hvert halve år, hvor barnet/den unge, forældre/værge, sagsbehandler og Opholdsstedet Herbertgaard deltager. I forbindelses med disse statusmøder, har personalet på Herbertgaard udarbejdet en statusrapport, der kortlægger og kommer med vurderinger af barnet/den unges ressourcer, svagheder og behov.

Sagsbehandleren opfordres til at tage en del af mødet alene med barnet/den unge for at cleare i neutralt forum, at alt er som det skal være.

Statusrapport

En statusrapport beskriver følgende:

  • Mål med anbringelsen ifølge kommunens handleplan.
  • Kort referat af hvad barnet/den unge har været optaget af/motiveret for i den sidste periode.
  • Den fysiske, motoriske og helbredsmæssige udviklingsstatus.
  • Den sociale udviklingsstatus.
  • Den kognitive udviklingsstatus.
  • Den følelsesmæssige udviklingsstatus.
  • Fremtiden.
  • Konklusion
  • Delmål.
  • Pædagogisk handleplan

Statusrapporten er vigtig i forhold til det pædagogiske arbejde, og skal til stadighed udvikles i forhold til barnet/den unges udvikling.

Netværk

Når barnet/den unge flytter ind på Herbertgaard, starter et langt sejt træk med at danne relationer til nye voksne og andre børn og unge. I dette arbejde handler det om at skabe et netværk både på og udenfor Opholdsstedet Herbertgaard.

Dette sker gennem fælles aktiviteter, hvor vi sikre at der skabes rum til den nyankomne – og ved at vi har samtaler om normer og former i almindelig daglig omgang med hinanden. Desuden kan vi tilskynde til deltagelses i fritidsaktiviteter uden for Opholdsstedet Herbertgaard, og påpege at nye netværk ofte skabes gennem fx sports – og klubaktiviteter.

Personalegruppen

Udover personalegruppens faglige viden og praktiske erfaringer fra opholdsstedsmiljøet, lægger vi stor vægt på forskellighed i personalet, samt livserfaring og menneskelig kvalifikationer.

Samarbejdet, kommunikationen og dynamikken i personalegruppen er af afgørende betydning for at vores arbejde lykkes. Derfor udvikler og vedligeholder vi gruppens faglighed, gennem supervision og kurser.

Personalet og den enkelte medarbejder skal altid have et overblik i de enkelte sager, således at de kan medvirke til at omsætte den pædagogiske dagsorden i praksis.

Statusrapporter udvikles i samarbejde mellem kontakt pædagog og lederen på Opholdsstedet Herbertgaard.

Tilsynsmyndighed

Socialtilsyn Nord
Sprigvandspladsen 5, 9800 Hjørring
Tlf. 72336930
Mail: socialtilsynnord@hjorring.dk

Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommune

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os