Til sagsbehandleren

Opholdsstedet Herbertgaard er visiteret til 8 børn/unge.

Ved behov tilrettelægger vi også akutforløb, til samme takst, som døgnanbringelsen, og dvs. 2375,00.- kr. i døgnet.

Den anbringende kommune

Kommunen udfærdiger en handleplan ved anbringelsen, som opfølges af et besøg. Her træffes der beslutning om hvilke relevante delmål der arbejdes ud fra i anbringelsens start.

Efterfølgende indkaldes der til møde på Opholdsstedet Herbertgaard hvert halve år, hvor barnet/den unge, forældre/værge, sagsbehandler og Opholdsstedet Herbertgaard deltager. I forbindelses med disse statusmøder, har personalet på Herbertgaard udarbejdet en statusrapport, der kortlægger og kommer med vurderinger af barnet/den unges ressourcer, svagheder og behov.

Statusrapport

En statusrapport beskriver følgende:

  • Mål med anbringelsen ifølge kommunens handleplan.
  • Kort referat af hvad barnet/den unge har været optaget af/motiveret for i den sidste periode.
  • Den fysiske, motoriske og helbredsmæssige udviklingsstatus.
  • Den sociale udviklingsstatus.
  • Den kognitive udviklingsstatus.
  • Den følelsesmæssige udviklingsstatus.
  • Fremtiden.
  • Konklusion.
  • Delmål.
  • Udviklingsplan.

Statusrapporten er vigtig i forhold til det pædagogiske arbejde, og skal til stadighed udarbejdes i forhold til barnet/den unges udvikling.

Netværk

Når barnet/den unge flytter ind på Herbertgaard er der stort fokus på at der dannes gode og sunde relationer til personalegruppen, de andre beboere og alle aktører i indsatsen omkring barnet/den unge. I dette arbejde handler det om at skabe et netværk både på og udenfor Opholdsstedet Herbertgaard.

Dette sker gennem fælles aktiviteter, hvor vi sikre at der skabes rum til den nyankomne – og ved at vi har samtaler om normer og former i almindelig daglig omgang med hinanden. Desuden kan vi tilskynde til deltagelses i fritidsaktiviteter uden for Opholdsstedet Herbertgaard, og påpege at nye netværk ofte skabes gennem f.eks. sports – og klubaktiviteter.

Personalegruppen

Udover personalegruppens faglige viden og praktiske erfaringer fra opholdsstedsmiljøet, lægger vi stor vægt på forskellighed i personalet, samt livserfaring og menneskelige kvalifikationer.

Samarbejdet, kommunikationen og dynamikken i personalegruppen er af afgørende betydning for at vores arbejde lykkes. Derfor udvikler og vedligeholder vi gruppens faglighed, gennem supervision og kurser.

Personalet og den enkelte medarbejder skal altid have et overblik i de enkelte sager, således at de kan medvirke til at omsætte den pædagogiske dagsorden i praksis.

Statusrapporter udvikles i samarbejde mellem kontakt pædagog og lederen på Opholdsstedet Herbertgaard.

Tilsynsmyndighed

Socialtilsyn Nord
Sprigvandspladsen 5
9800 Hjørring
Tlf. 72336930
Mail: socialtilsynnord@hjoerring.dk

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os