Pædagogik

På Opholdsstedet Herbertgaard har vi valgt at arbejde ud fra anerkendende relationsorienteret pædagogik.
 At være anerkendende handler om at være selvreflekterende, at finde ud af hvem vi selv er, for at kunne forstå andre mennesker, og acceptere at vi ikke alle er ens, men stadig er ligeværdige.

Menneskers behov for anerkendelse hænger sammen med, at mennesker eksisterer i relation til hinanden. Nogle mennesker har større behov for anerkendelse end andre. Vi mennesker har brug for anerkendelse, fordi vi har behov for at blive bekræftet i, at vi eksisterer og at vores liv har en betydning. Ligesom vi alle har behov for at blive værdsat, mødt med venlighed og positive forventninger hele livet igennem.

I vores pædagogiske arbejde, handler det om at have forståelse for og acceptere, at vi som mennesker ikke altid ser og forstår tingende på samme måde, og at man har hver sin oplevelse af hvordan verden ser ud og at vi kan leve os ind i barnets/den unges oplevelser, uden at miste grebet om os selv.

Når et barn/en ung flytter ind på Opholdsstedet Herbertgaard, er vi bevidste om at barnet/den unge har en historie/fortid, som bevirker at barnet/den unge tænker, føler og handler på en måde, som ikke er identisk med vores egne tanker, følelser og handlinger.

Ved en anerkendende tilgang til barnet/den unge viser vi en interesse i at se barnets/den unges verden gennem deres øjne. ved anerkendende dialog med barnet/den unge giver vi barnet/den unge lov til at uddybe egne syn og fortolkninger og handle derudfra.

Vi giver barnet/den unge vores fulde opmærksomhed og viser at vi lytter og er interesseret i at høre, hvad barnet/den unge har brug for at fortælle.
Det er vigtigt at sætte grænser, hvis der sker en uacceptabel handling fra barnets/den unges side. Her er det vigtigt stadig at lytte til barnets/den unges oplevelse og forklaring af egen handling, og derefter uddybe hvorfor handlingen betragtes som uacceptabel, og sammen reflektere over følelsen og tanken bag.
Hverdagen på Opholdsstedet Herbertgaard er kendetegnet ved struktur, der sikrer at barnet/den unge oplever tryghed og forudsigelighed.

Vores ideologi er at tage udgangspunkt i barnet/den unges ressourcer – ikke begrænsninger – i et forsøg på at se det hele menneske bag facaden, og her igennem at styrke barnets/den unges selvværd.
Vi har derfor valgt, at de pædagogiske tiltag vi tilbyder i stort omfang tager udgangspunkt i et aktivt/interesse præget liv. Fx sport, reparere og køre Cross, passe og ride hest, vandreture i naturen, fisketure, kanoture, kreative aktiviteter osv.

Det er vores erfaring, at vi igennem forskellige typer af aktiviteter kan opbygge en solid fællesskabsfølelse både børnene/de unge imellem og imellem børnene/ung og voksen.
Dette aktive fællesskab skaber en autentisk måde at være sammen på.

Vi er afhængige af hinanden på en helt anden måde, end vi er i den almindelige dagligdag.
Den positive stemning og glæde der opstår, når vi i fællesskab løser en konkret problemstilling, har stor indflydelse på kvaliteten af samværet, en kvalitet vi kan bringe med hjem i institutionen og bygge videre på.

Et aktivt liv kalder ofte på løsninger her og nu. Der opstår ofte en masse uventede situationer, der kræver at man i fællesskab, må løse og overvinde udfordringer og de problemstillinger der opstår. Det kalder også på praktiske færdigheder og kompetencer til problemløsning.
En evne til problemløsning, og det at udvikle en tro på at problemer kan løses, er en vigtig og betydningsfuld kompetence at udvikle hos børnene/de unge.

For at fremme barnets/den unges sociale kompetencer og evne til at indgå i nære og forpligtende relationer, skifter vi bevidst mellem institutionsrummet og aktivitetsrummet, da vi har erfaring med, at de forskellige rum kalder på forskellige kompetencer, roller og færdigheder hos børnene/de unge.

Vi mener, det er meget betydningsfuldt for barnet/den unge selv og for samspillet i gruppen, at de ser forskellige sider af hinanden og ser hinanden i forskellige roller, for derigennem at udvikle en større tolerance og forståelse for menneskers forskelligheder.
Det betyder meget i forhold til at styrke barnets/den unges selvværd og selvfølelse at opleve at han/hun på forskellig vis kan bidrage positivt til fællesskabet, og at den enkelte individ har betydning for de andre.

For at styrke barnets/den unges selvtillid og lyst til at lære, vil vi tilbyde barnet/den unge en række muligheder for at udvikle nye færdigheder gennem nye tilpassede udfordringer.
Vi er i vores pædagogiske tilgang bevidste omkring at læring tager tid og at der skal være god tid til fordybelse, tid til opmærksomhed og tid til nærvær.

Evnen til opmærksomhed og koncentration er en væsentlig kompetence at udvikle og det har stor betydning for barnets/den unges videre udvikling og læring.
Vi vil derfor skabe de nødvendige forudsætninger for dette, både indenfor institutionens daglige rammer og gennem et aktivt liv.
Vi vil støtte barnet/den unge i at opstille klare konkrete og realistiske mål for fremtiden, og vi mener, at vi kan understøtte barnets/den unges mål ved at stille barnet/den unge relevante og tilpasse udfordringer og ved at være opmærksomme og anerkendende, men også ved at fastholde barnet/den unge i de mål der er aftalt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os