Pædagogik

På Opholdsstedet Herbertgaard har vi valgt at arbejde ud fra anerkendende relationsorienteret pædagogik.
 At være anerkendende handler om at være selvreflekterende, at finde ud af hvem vi selv er, for at kunne forstå andre mennesker, og acceptere at vi ikke alle er ens, men stadig er ligeværd.

Menneskers behov for anerkendelses hænger sammen med, at mennesker eksisterer i relation med hinanden. Nogle mennesker har større behov for anerkendelses end andre. Vi mennesker har brug for anerkendelse, fordi vi har brug for at blive bekræftet i, at vi eksistere og vores liv har en betydning. Ligesom vi alle har brug for at blive værdsat, mødt med venlighed, og positive forventninger livet igennem.

I vores pædagogiske arbejde handler det om at have forståelses for og acceptere, at vi som mennesker ikke altid ser, og forstår tingende på samme måde, at man har hver sin oplevelses af hvordan verden ser ud, og at vi kan leve os ind i barnets/den unges oplevelser, uden at miste grebet om os selv.

Når et barn/en ung flytter ind på Opholdsstedet Herbertgaard, er vi beviste om at barnet/den unge har en historie/fortid, som bevirker at barnet/den unge tænker, føler, og handler på en måde, som ikke er ens med vores, tanker, følelser, og handlinger.

Men i vores anerkendende tilgang til barnet/den unge viser vi en interesse i at se barnets/den unges verden gennem deres øjne. At vi i vores anerkendende dialog med barnet/den unge giver barnet/den unge lov til at få sine syn og fortolkninger frem, og handle derudfra.

At vi giver barnet/den unge vores fulde opmærksomhed og viser at vi lytter og er interesseret i at høre, hvad barnet/den unge har brug for at fortælle.
Det er vigtigt at sætte grænser, hvis der sker en uacceptabel handling fra barnets/den unges side, men her er det vigtigt stadig at lytte til deres oplevelse og forklaring af sin handling, og derefter fortælle at handlingen er uacceptabel for os, og Opholdsstedet Herbertgaard, men at vi kan forstå følelsen eller tanken bag.
Hverdagen på Opholdsstedet Herbertgaard er kendetegnet ved struktur, der sikre at barnet/den unge oplever tryghed og forudsiglighed.
Vi mener, det er vigtigt at være nytænkende.

Vores ideologi er at tage udgangspunkt i barnet/den unges styrkesider – ikke begrænsninger – i et forsøg på at se det hele menneske bag facaden, og her igennem at styrke barnets/den unges selvværd.
Vi har derfor valgt, at de pædagogiske tiltag vi tilbyder i stort omfang tager udgangspunkt i et aktivt/interesse præget liv. Fx sport, reparere og køre Cross, passe og ride hest, vandreture i naturen, fisketure, kanoture, kreative aktiviteter osv.

Det er vores erfaring, at vi igennem forskellige typer af aktiviteter kan opbygge en solid fællesskabsfølelse både børnene/de unge imellem og imellem børnene/ung og voksen.
Dette aktive fællesskab er en autentisk måde at være sammen på.

Vi er afhængige af hinanden på en helt anden måde, end vi er i den almindelige dagligdag.
Den positive stemning og glæde der opstår, når vi i fællesskab løser en konkret problemstilling, har stor indflydelse på kvaliteten af samværet, en kvalitet vi kan bringe med hjem i institutionen og bygge videre på.

Et aktivt liv kalder ofte på løsninger her og nu. Der opstår ofte en masse uventede situationer, der kræver at man i fællesskab, må løse og overvinde udfordringer og de problemstillinger der opstår. Det kalder også på praktiske færdigheder og kompetence til problemløsning.
En evne til problemløsning, og det at udvikle en tro på at problemer kan løses, er en vigtig og betydningsfuld kompetence at udvikle hos børnene/de unge.

For at fremme barnets/den unges sociale kompetencer og evne til at indgå i nære og forpligtende relationer, skifter vi bevidst mellem institutionsrummet og aktivitetsrummet, da vi har erfaring med, at de forskellige rum kalder på forskellige kompetencer, roller og færdigheder hos børnene/de unge.

Vi mener, det er meget betydningsfuldt for barnet/den unge selv og for samspillet i gruppen, at de ser forskellige sider af hinanden, ser hinanden i forskellige roller for derigennem at udvikle en større tolerance og forståelse for menneskers forskellighed.
Det betyder meget i forhold til at styrke barnets/den unges selvværd og selvfølelse at opleve at han eller hun på forskellig vis kan bidrage positivt til fællesskabet, og at den enkelte som person har betydning for de andre.

For at styrke barnets/den unges selvtillid og lyst til at lære, vil vi tilbyde barnet/den unge en række muligheder for at udvikle nye færdigheder gennem nye tilpassede udfordringer.
Vi er bevidst om at, ny læring tager tid og derfor bygger vores overordnede pædagogisk strategi på en forståelse af at skabe tid og ro omkring den enkelte.
Der skal være tid til fordybelse, tid til opmærksomhed og tid til nærvær.

Evne til opmærksomhed og koncentration er en væsentlig kompetence at udvikle, da vi mener, det har stor betydning for barnets/den unges videre udvikling og læring.
Vi vil derfor skabe de nødvendige forudsætninger for dette, både indenfor institutionens daglige rammer og gennem et aktivt liv.
Vi vil støtte barnet/den unge i at opstille klare konkrete og realistiske mål for fremtiden, og vi mener, at vi kan understøtte barnets/den unges mål ved at stille barnet/den unge relevante og tilpasse udfordringer og ved at være opmærksomme og anerkendende, men også ved at fastholde barnet/den unge i de mål der er aftalt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os